G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 11

Datum bericht: zondag 18 november 2018

In 2018 wordt in  het IJsselmeergebied met tal van activiteiten het feit herdacht dat honderd jaar geleden de Zuiderzeewet werd afgekondigd. In die evenementen staan niet alleen de totstandkoming van die wet centraal, maar ook de uitvoering ervan - bekend onder de naam Zuiderzeeproject - en de toekomstige ontwikkelingen inzake de Afsluitdijk, de IJsselmeerpolders, het IJsselmeer en het Markermeer. Ook Genootschap Flevo, in 1938 opgericht om wetenschappelijk onderzoek in het nieuw gewonnen land te ondersteunen, maar thans vooral een platform voor debat en actuele vraagstukken, draagt met zijn jaarprogramma bij aan de 'viering' van het eeuwfeest van de Zuiderzeewet.

Met een twaalfdelige reeks artikelen op deze website worden uiteenlopende aspecten van het Zuiderzeeproject in de schijnwerpers geplaatst. Daarmee onderstreept Genootschap Flevo dat de leden kennisdeling en kritische beschouwing hoog in het vaandel hebben staan. De bijdragen, die iedere maand rond de vijftiende worden gepubliceerd zullen worden, zijn  geschreven door André Geurts, secretaris van Genootschap Flevo, historicus van professie en conservator bij Batavialand in Lelystad.

Spreiding van nederzettingen

Volgens de traditie ontstonden in Nederlandse polders nederzettingen met voorzieningen op infrastructurele knooppunten. In de IJsselmeerpolders werd de grootte van de verzorgingsgebieden van die voorzieningen bepalend voor de spreiding van de nederzettingen. Tevens maakt het november-artikel duidelijk dat niet het particuliere initiatief, maar het planningsbeleid van de Rijksoverheid bepalend was voor het aantal dorpen en steden in het nieuwe land. Klik hier indien u het artikel wilt lezen.

Het november-artikel, alsmede de eerdere maandbijdragen van de artikelenreeks, kunt u ook lezen onder de kop 'Publicaties' van deze website. Klik dan op het pdf-icoontje achter de documentnaam 'Artikelen 100 jaar Zuiderzeewet'.