G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 10

Datum bericht: zaterdag 13 oktober 2018

In 2018 wordt in  het IJsselmeergebied met tal van activiteiten het feit herdacht dat honderd jaar geleden de Zuiderzeewet werd afgekondigd. In die evenementen staan niet alleen de totstandkoming van die wet centraal, maar ook de uitvoering ervan - bekend onder de naam Zuiderzeeproject - en de toekomstige ontwikkelingen inzake de Afsluitdijk, de IJsselmeerpolders, het IJsselmeer en het Markermeer. Ook Genootschap Flevo, in 1938 opgericht om wetenschappelijk onderzoek in het nieuw gewonnen land te ondersteunen, maar thans vooral een platform voor debat en actuele vraagstukken, draagt met zijn jaarprogramma bij aan de 'viering' van het eeuwfeest van de Zuiderzeewet.

Met een twaalfdelige reeks artikelen op deze website worden uiteenlopende aspecten van het Zuiderzeeproject in de schijnwerpers geplaatst. Daarmee onderstreept Genootschap Flevo dat de leden kennisdeling en kritische beschouwing hoog in het vaandel hebben staan. De bijdragen, die iedere maand rond de vijftiende worden gepubliceerd zullen worden, zijn  geschreven door André Geurts, secretaris van Genootschap Flevo, historicus van professie en conservator bij Batavialand in Lelystad.

Ontginning van de zeebodem

Het oktober-artikel maakt duidelijk dat het transformeren van de drooggevallen zeebodem in vruchtbare landbouwgrond verschillende jaren uitgekiende cultuurtechnische en landbouwkundige maatregelen vroeg. In het kader van het Zuiderzeeproject kwam de ontginning van het nieuwe land voor rekening van de Nederlandse Staat. Klik hier indien u het artikel wilt lezen.

Het oktober-artikel, alsmede de eerdere maandbijdragen van de artikelenreeks, kunt u ook lezen onder de kop 'Publicaties' van deze website. Klik dan op het pdf-icoontje achter de documentnaam 'Artikelen 100 jaar Zuiderzeewet'.