G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Actueel

Jubileumsymposium "Eene kwestie van noodzakelijkheid" vastgelegd Meer informatie...

100 jaar Zuiderzeewet: aflevering 5

Datum bericht: dinsdag 15 mei 2018

In 2018 wordt in het IJsselmeergebied met tal van activiteiten het feit herdacht dat honderd jaar geleden de Zuiderzeewet werd afgekondigd. In die evenementen staan niet alleen de totstandkoming van die wet centraal, maar ook de uitvoering ervan - bekend onder de naam Zuiderzeeproject - en de toekomstige ontwikkelingen inzake de Afsluitdijk, de IJsselmeerpolders, het IJsselmeer en het Markermeer. Ook Genootschap Flevo, in 1938 opgericht om wetenschappelijk onderzoek in het nieuw gewonnen land te ondersteunen, maar thans vooral een platform voor debat over actuele vraagstukken, draagt met zijn jaarprogramma bij aan de 'viering' van het eeuwfeest van de Zuiderzeewet.

Met een twaalfdelige reeks artikelen op deze website worden uiteenlopende aspecten van het Zuiderzeeproject in de schijnwerpers geplaatst. Daarmee onderstreept Genootschap Flevo dat de leden kennisdeling en kritische beschouwing hoog in het vaandel hebben staan. De bijdragen, die iedere maand rond de vijftiende gepubliceerd zullen worden, zijn geschreven door André Geurts, secretaris van Genootschap Flevo, historicus van professie en conservator bij Batavialand in Lelystad.

Eén raad, twee diensten en drie commissies

De mei-bijdrage is gewijd aan een aantal organen dat belangrijk is geweest voor de uitvoering van de Zuiderzeewet: de Zuiderzeeraad (die de minister van (Verkeer en) Waterstaat moest adviseren), de Dienst der Zuiderzeewerken (die de dijkbouw en polderaanleg werd toevertrouwd), de Directie van de Wieringermeer/Rijksdienst voor de IJsselmerpolders (die het nieuwe land moest ontginnen, inrichten en van inwoners voorzien) en de drie comissies die onder prominente leiding in de jaren twintig van de vorige eeuw belangrijke rapporten samenstelden over waterstaatkundige, landbouwkundige en financiële aspecten van het Zuiderzeeproject. Klik hier indien u het artikel wilt lezen.

Dit artikel, alsmede de eerdere maandbijdragen van de artikelenreeks, kunt u ook lezen onder de kop 'Publicaties' van deze website. Klik dan op het pdf-icoontje achter de documentnaam 'Artikelen 100 jaar Zuiderzeewet'.