G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Op bezoek in Nunspeet

Datum bericht: zaterdag 11 juli 2015

Al vanaf de oprichting van Genootschap Flevo is de excursie naar een van de gemeenten in het IJsselmeergebied een vast onderdeel van het jaarlijkse activiteitenprogramma. Een wisselend aantal deelnemers - de laatste jaren schommelend rond de veertig personen - weet deze traditie zeer te waarderen. De excursie is uiteraard primair bedoeld om de deelnemers te informeren over bestuurlijke, culturele en economische ontwikkelingen in de te bezoeken gemeente, maar het is ook een informele 'contactbijeenkomst' voor de leden. Vaak is de excursie gecombineerd met de jaarlijkse ledenvergadering, zo ook in 2015.

Op 19 juni jl. werd op uitnodiging van de burgemeester van Nunspeet, Dick van Hemmen, de Noord-Veluwse gemeente Nunspeet bezocht. Dat de heer Van Hemmen in 2014 tot bestuurslid van Genootschap Flevo werd gekozen, heeft zeker een rol gespeeld bij deze invitatie. Aangezien het genootschapsbestuur ernaar streeft de jaarlijkse excursie afwisselend binnen en buiten de provincie Flevoland te laten plaatsvinden, en in 2014 Urk is bezocht, werd een Gelderse bestemming in 2015 zeer op prijs gesteld.

De excursiegangers verzamelden zich halverwege de ochtend in het gemeentehuis van Nunspeet. Het merendeel was met een bus vanuit Lelystad en Dronten naar deze locatie gereisd; een klein aantal deelnemers had voor eigen vervoer gekozen. Nadat koffie en thee waren genuttigd, nam het gezelschap plaats in de raadszaal, alwaar genootschapsvoorzitter Andries Greiner de aanwezigen begroette en de heer Van Hemme dankte voor de gastvrije ontvangst. Hij bood twee publicaties aan over 50 jaar Flevokartografie, vervaardigd door Jan Schilder, kartograaf en grafisch vormgever van de provincie Flevoland.

Burgemeester Van Hemmen hield vervolgens een boeiend betoog waarin hij geschiedenis, actualiteit en toekomst van zijn gemeente met elkaar verbond. Met verwijzing naar de Europese vluchtelingenproblematiek, begon hij zijn inleiding met de mededeling dat tijdens de Eerste Wereldoorlog hier 7.000 Belgische vluchtelingen waren opgevangen, terwijl de kern Nunspeet destijds slechts 4.000 inwoners telde.

Daarna gaf hij aan dat Nunspeet een jonge gemeente is - er is sprake van een afsplitsing van de gemeente Ermelo per 1 januari 1972 -, die ruim 26.000 inwoners telt, waarvan er zo'n 20.000 in de kern Nunspeet wonen. Van de 14.000 hectare die de gemeente groot is, wordt 8.500 hectare ingenomen door natuur. Natuurbeheer en natuurrecreatie zijn dan ook erg belangrijk in de gemeente Nunspeet. Dat toerisme een belangrijke bron van inkomsten vormt, laat het dorp Vierhouten zien: in de zomer worden de 700 inwoners van deze kern aangevuld met 11.000 verblijfsrecreanten, vooral behorend tot de categorieën 'grijze golf' en 'jonge gezinnen'. Er wordt momenteel ingezet op meer variatie in het recreatief aanbod, zodat ook andere bezoekersgroepen de gemeente Nunspeet zullen weten te vinden. In de zomer is er trouwens een pontje dat 'Nunspeet aan zee' via het Veluwemeer verbindt met Bremerberg in Flevoland. Hoewel het toerisme de nodige arbeidsplaatsen oplevert, stelde de heer Van Hemmen dat de werkgelegenheid in zijn gemeente divers is; er zijn 13.500 banen in zeer uiteenlopende sectoren.

De heer Van Hemmen wees erop dat Nunspeet behoort tot de zogenaamde 'biblebelt'. Het komt o.a. tot uiting in het sterk reformatorische karakter van een dorp als Elspeet (4.000 inwoners) en het feit dat SGP en ChristenUnie samen 11 van de 21 raadszetels bezetten. Dit laatste zou de onjuiste indruk kunnen wekken dat het gemeentelijk bestuur conservatief is. Volgens de burgemeester werken alle partijen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn constructief mee aan de ontwikkeling van de gemeente. Zo wordt er met volle inzet van alle partijen gepoogd het sterke beeldmerk 'Veluwe' nadrukkelijker te koppelen aan 'Nunspeet'. Door de kern Nunspeet als Veluws kunstenaarsdorp te presenteren, worden zowel de regionale, de culturele als de toeristische functies van deze kern vergroot.

Tenslotte constateerde de heer Van Hemmen dat de gemeente Nunspeet de komende jaren voor grote uitdagingen staat. Hij noemde de decentralisatie van overheidstaken, het vormgeven van de participatiemaatschappij, het aantrekkelijk blijven jongeren en het effectief inhoud geven aan de relatie met het provinciaal bestuur in Gelderland.

Na de inleiding van de burgemeester werd de raadszaal benut als locatie voor de algemene ledenvergadering van Genootschap Flevo. De jaarstukken 2014 werden goedgekeurd, evenals de begroting 2015. Er werd afscheid genomen van bestuurslid Jozien Vos-de Koeijer; haar plaats werd ingenomen door Pieter van Maaren, burgemeester van Urk. De vergadering werd afgesloten met een inventarisatie van thema's die de aanwezige leden gaarne aan bod zouden willen laten komen in een van de toekomstige verenigingsactiviteiten.

Hierna spoedde het gezelschap zich deels te voet, deels per bus naar het in 2014 geopende Noord-Veluws Museum. Hier stond in het museumcafé een voortreffelijk verzorgde broodjeslunch gereed, zodat de excursiedeelnemers de inwendige mens prettig konden versterken. Aansluitend werd in de Rabozaal een korte inleiding gehouden over 'Nunspeet als kunstenaarsdorp'. Deze toelichting zorgde ervoor dat de excursiedeelnemers met extra interesse de vaste opstelling in het museum bekeken. Die opstelling concentreert zich op het werk van schilders die in de periode 1880-1950 in het noordelijk deel van de Veluwe woonden en werkten. Zowel de geëxposeerde kunstwerken als het feit dat Nunspeet door particulier initiatief - 'founding father' is Herman van Ree - zo'n mooi museum heeft gekregen, konden op veel waardering rekenen.

Het laatste onderdeel van de excursie was een bezoek aan Shimano Europe Holding B.V., een onderdeel van een in Osaka (Japan) gevestigde beursgenoteerde onderneming. Het in Nunspeet gevestigde bedrijf is distributeur van Shimano fietsonderdelen en fietsaccessoires in met name Nederland, België en Luxemburg. Ook vertegenwoordigt men andere topmerken op fietsgebied. Tevens is er een kleine divisie die zich richt op de markt van de sportvisserij. Na een inleiding door logistiek en facilitair manager Gert Morren werd de excursiegroep in tweeën gedeeld voor een rondgang door het distributiecentrum van Shimano. Tijdens die rondgang werd duidelijk dat het bedrijf op uiterst effectieve wijze zijn voorraden beheert en met geavanceerde technieken de uitlevering van zijn producten verzorgt.
Het bedrijfsbezoek werd afgesloten met het nuttigen van consumpties die Shimano de excursiegangers aanbood en een dankwoord van genootschapsvoorzitter Andries Greiner, die de heer Morren een Flevoland fotoboek als geschenk overhandigde.