G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Lidmaatschap

Genootschap Flevo telt per 31 december 2019 253 leden. Het zijn personen, instellingen, ondernemingen, gemeenten en andere overheden die zich nauw betrokken voelen bij ruimtelijke, sociaal-economische en sociaal-culturele veranderingsprocessen in het IJsselmeergebied. Ieder lid betaalt een jaarlijkse contributie van € 30,00.

Genootschap Flevo organiseert voor zijn leden minstens drie maal per jaar een activiteit. Daarnaast ontvangen de leden uitnodigingen voor activiteiten van andere organisaties en instellingen die aansluiten op hetgeen het genootschap nastreeft.

Aanmelding 

De kust van het Markermeer bij Lelystad, december 2007 (Foto M. Bechthold).Gaat de toekomst van Flevoland, Markermeer, IJsselmeer en de voormalige Zuiderzeekust u ook ter harte, meld u dan per e-mail aan als lid van Genootschap Flevo bij ledenadministrateur J.C. Helder: ledengfl@helder.dk.

Zorgvuldige omgang met gegevens

Genootschap Flevo gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van zijn leden. In een privacyverklaring is vastgelegd wat er wel en niet gedaan wordt met de gegevens die aan onze ledenadministrateur zijn verstrekt. U kunt deze verklaring hier lezen.

Contributiebetaling

De jaarlijkse ledenbijdrage wordt geïnd door de penningmeester. De contributie kan worden voldaan op de bankrekening van Genootschap Flevo: IBAN: NL53 INGB 0000 3498 18. Bij betaling gaarne vermelding van het jaar waarop de ledenbijdrage betrekking heeft. Indien de contributie wordt voldaan door een bedrijf of instelling is ook de vermelding van de naam van het lid vereist. Voor contact met de penningmeester: penngfl@helder.dk.