G

ENOOTSCHAP

F

LEVO

Genootschap Flevo


Oostvaardersplassen, december 2007 (Foto M. Bechthold).Genootschap Flevo is een vereniging die de ontwikkeling van het IJsselmeergebied nauwgezet volgt. De leden willen graag een bijdrage leveren aan de discussies over en de bestudering van de toekomst van deze regio. De oprichting van het genootschap vond plaats op 15 juni 1938. Aanvankelijk richtte de vereniging zich op het steunen van door derden uitgevoerd bevolkingsonderzoek in de IJsselmeerpolders en de voormalige Zuiderzeekust. Al snel ontplooide de vereniging ook eigen activiteiten. Statutair is Genootschap Flevo in Lelystad gevestigd en daarmee is het één van de oudste verenigingen van de jongste provincie van Nederland.

Uitgangspunten voor Genootschap Flevo zijn het Zuiderzeeproject, de resultaten daarvan in de vorm van polders en meren, en de invloed van dit project op het randgebied van de voormalige Zuiderzee. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Genootschap Flevo zich samen met andere organisaties inzet voor het publieke debat over de gevolgen van klimaatverandering, de toekomst van Markermeer en IJmeer, de aanpassing van de Afsluitdijk
en de (her)inrichting van Flevoland.

Hollandse Hout Lelystad, april 2005 (Foto M. Bechthold).Wat Genootschap Flevo beoogt, komt goed tot uiting in zijn statuten:

 • het bevorderen van een in het algemeen belang zo doelmatig mogelijk droogmaking,
  ontwikkeling en beheer van het IJsselmeergebied;
 • het wekken van belangstelling voor aard en betekenis van het IJsselmeergebied;
 • het bieden van een platform voor uitwisseling van ideeën en initiatieven;
 • het bevorderen van de band tussen de IJsselmeerpolders en het ‘oude land’.

Zijn doelstellingen realiseert Genootschap Flevo door:

 • het onder de aandacht brengen van voor beleid en wetenschap belangrijke onderwerpen, met name door het (mede) organiseren van lezingen, symposia en andere bijeenkomsten;
 • het uitgeven van publicaties in verschillende verschijningsvormen;
 • het organiseren van excursies naar overheden, instellingen, bedrijven en projecten om de
  eigen leden en belangstellenden te informeren over actuele ontwikkelingen en hun
  achtergronden;
 • het nemen van initiatieven voor overleg en studie.


Wie meer wil weten over de geschiedenis van Genootschap Flevo wordt verwezen naar het boek: R. van Diepen, In het spoor van Lely. 75 jaar Genootschap Flevo. Publicaties van Nieuw Land Erfgoedcentrum nr. 82 (Lelystad 2013). Deze rijk geïllustreerde uitgave is te koop in de boekhandel en in de winkel van Batavialand, Oostvaardersdijk 01-13 te Lelystad.

Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Genootschap Flevo publiceerde de secretaris een artikel: A.J. Geurts, 'Lely achterna in een actuele context. 80 jaar Genootschap Flevo', Rondom Schokland. Cultuurhistorisch tijdschrift 58 (2018) nr. 3 (herfst) 30-38. Deze bijdrage kunt u hier oproepen en lezen.